Site Loader
Rock Street, San Francisco

).
Toplam 21 sektörün yer ald??? bu s?n?fland?rmaya göre;  dü?ük ve orta dü?ük teknolojinin bulundu?u
k?s?mda ba?ta mobilya ve di?er imalatlar olmak üzere 13 sektör yer al?rken,
orta yüksek ve yüksek teknolojinin bulundu?u k?s?mda ise ba?ta di?er ula??m
araçlar? olmak üzere 8 sektör bulunmaktad?r.

?malat
sanayi ihracat? esas olarak dü?ük ve orta teknolojilere dayal? geli?mektedir,
yüksek teknoloji ihracat de?erinin ise son derece s?n?rl? kalmaktad?r (E?iyok,
2013: 2). Teknoloji yo?unlu?una göre
d?? ticaret verileri, ISIC Rev.3 s?n?flamas? içinde yer alan imalat sanayi
ürünlerini kapsamaktad?r. 2017 y?l? Ocak ay?nda ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi
ürünlerinin toplam ihracattaki pay? %92,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin
imalat sanayi ürünleri ihracat? içindeki pay? %2,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin
pay? ise %33,6’d?r (TÜ?K, 2017). Türkiye imalat sanayinin ihracat?nda
öne ç?kan iki temel sektör de tekstil ürünleri ve giyim e?yas? gibi iki
geleneksel sektörden olu?maktad?r. Böylelikle Türkiye imalat sanayi ihracat?n?n
büyük ço?unlu?unun teknoloji içeri?i dü?ük bu iki sektör taraf?ndan
kar??land??? görülmektedir (E?iyok, 2013: 2-3).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?malat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki pay?
%77,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ocak ay?nda imalat sanayi ürünleri
ithalat? içindeki pay? %15,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin pay? ise
%42,2’dir (TÜ?K, 2017)

Türkiye
1980’lerden bugüne etkileyici bir büyüme performans? göstermi?tir, ancak hala
orta teknolojili bir sanayi ülkesidir. Türkiye’nin, dünyan?n en büyük 10
ekonomisinden biri olma, ki?i ba?? geliri 25 bin dolara yükseltme ve 500 milyar
dolar ihracat yapma gibi hedeflere eri?ebilmesi için yüksek teknolojili üretim
kabiliyetine eri?mesi gerekmektedir. Türkiye’nin orta gelirden üst-orta gelir
düzeyine ç?kmas? dü?ük teknolojiden orta teknolojiye geçmesi sayesinde
gerçekle?mi?tir. Benzer ?ekilde yüksek gelirli bir ekonomi yaratabilmemiz ancak
imalat sanayimizi yüksek teknolojili bir yap?ya kavu?turmam?zla mümkün
olacakt?r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

Akyüz, Y.
(1980). Sermaye, Bölü?üm, Büyüme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yay?nlar?. Ankara.

Atalay,
M. ve Turhan, M. (2002). Küreselle?me, Geli?mekte Olan Ülkeler ve Türk ?malat
Sanayii. Planlama Dergisi Özel Say? DPT’nin Kurulu?unun 42. Y?l?.
http://www.ekutup.dpt.gov.tr/planlama/42nciyil/atalaym.pdf, (Eri?im
Tarihi:05.01.2018).

Avc?,
M.; Uysal, S. ve Ta?ç?, R. (2016). Türk ?malat Sanayinin Teknolojik Yap?s?
Üzerine Bir De?erlendirme. Journal Of Social Sciences and Humanities
Researches, 17 (36), 4966.

E?iyok,
B. A. (2013). Türkiye ?malat Sanayinin Teknolojik Yap?s?: Sürdürülebilir Mi?.
?ktisat ve Toplum Dergisi. ss. 31-32.

 

Gündo?ar,
R. (2013). Organize Sanayi Yat?r?mlar?n?n Mekânsal Geli?im Süreçlerine Etkileri
Üzerine Bir Analiz: Tuzla (?stanbul) Örne?i. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Konya.

 

MAKFED.
(2017). Makine ?malat Sektörü Türkiye ve Dünya De?erlendirme Raporu. http://www.makfed.org/images/s/DegerlendirmeRaporu.pdf, Eri?im Tarihi:
06.01.2018.

 

Manavgat,
G. ve Kaya, A.A. (2016). Türk ?malat Sanayinin Uluslararas? Rekabet Gücünün
Belirleyenleri: Panel Veri Analizi. Hacettepe Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari
Bilimler Fakültesi Dergisi. C: 34, S: 3, ss. 1-22

Özen,
A. E. (2015). Seçilmi? Göstergelerle Türkiye ?malat Sanayiinin Analizi.
Nev?ehir Hac? Bekta? Veli Üniversitesi SBE Dergisi. S:5, ss.140-162.

 

TÜ?K. (2017). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24822, Eri?im Tarihi: 05.01.2018.

 

World
Bank. (2018). http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS, Eri?im Tarihi: 05.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out