Site Loader
Rock Street, San Francisco

The Long Dark to dany na podstawie PC Windows symulator przetrwania, w jakim cz??? ogl?damy z nadziei liczbie kobiety. Produkcj? wcieli?o si? niezale?ne studio Hinterland, utworzone w 2012 roku przez Raphaela Van Lieropa, jaki wcze?niej dzia?a? przy takich stopniach jak Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes czy Far Cry 3. W magazyn kanadyjskiego zespo?u deweloperskiego wp?ywaj? rzadko starzy zatrudnieni BioWare, Riot Games, Sony Santa Monica i Volition Inc., dost?pni za m.in. seri? Saints Row, God of War, Knights of the Old Republic czy L.A. Noire. Mechanika Gra informuje o stanach pilota Williama Mackenziego oraz doktor Astrid Greenwood, ocala?ych z geomagnetycznej burzy, w skutku której trafi?o do zamkni?cia ka?dych narz?dzi elektronicznych. Celem polityka jest prze?ycie w ?wiecie, w jakim istniej? skrajnie niskie temperatury, ci??ko stanowi o jedzenie a wod?, a drapie?niki poluj? ponadto na panów. Sandboksowa struktura gry robi niesamowite perspektywie. Obecne z nas chce, w którym zakresie si? udamy, i mo?liwo?? rzucania si? po pokrytych ?niegiem zakresach nie stanowi w ?adnym stopniu ograniczona. Eksploracja rozleg?ego ?wiata, rozbitego na troch? dziel?cych si? czasem i stanem trudno?ci terenów, stanowi przyczyn? rozgrywki. Nieustannie szukamy a kolejnego schronu przed mrozem, ?ywno?ci, surowców umo?liwiaj?cych na zapalenie ogniska czy potrzebnych przedmiotów, w obecnym t?umaczy do obrony przed dzikimi zwierz?tami. Sekwencje walki chodz? ale do rzadko?ci – twórcom chcia?oby na opracowaniu stosunkowo realistycznego, wymagaj?cego survivalu. Tym?e indywidualnym gracz musi uwzgl?dnia? na takie sk?adniki, jak pogoda, temperatura, zm?czenie, kondycja, energia lub wytrzyma?o?? ekwipunku, i wi?cej odpowiednio dobra? si? do ju? b?d?cej sytuacji. Gdy warunki atmosferyczne nie dopisuj?, rozs?dnie jest przeczeka? pewien dzie? powoli w pustym domu, ogrza? si? przy rozpalonym cieple i wykorzysta? ch?ci do dalszej dróg. Tryby atrakcji W The Long Dark, oprócz podstawowego sposobu sandboksowego, w jakim ci? ustalamy o aktualnym, co pragniemy wydawa?, bierzemy do decyzji i rozbit? na pi?? elementów kampani? dla samego gracza. W jej trakcie przy??czamy si? w Williama oraz Astrid, których samolot zrywa si? nad pó?nocn? Kanad?. Bohaterowie pragn? nie tylko do?wiadczy? w pe?nych warunkach, a i znale?? siebie wzajemnie i pozna? histori? wyspy Great Bear, na jakiej przeprowadza si? akcja. Zasady konkurencji nie przeobra?aj? si? drastycznie w s?du do sandboksa, a w stylu fabularnym (nazwanym Wintermute) musimy i prowadzi? panele z spotkanymi skórami oraz tworzy? dla nich bogate zadania, oraz czasem tak?e korzysta? wybory dobre.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out