Site Loader
Rock Street, San Francisco

Pazarlama stratejisinin amac?,
ortaya ç?kar?lan bir ?irkete veya marka sorununa veya hedefine yöneliktir.
Etkili pazarlama stratejileri, markan?n, ürünün veya hizmetin nas?l
yükseltilece?ine ili?kin iyi bilgilendirilmi? kararlar dizisi haz?rlamay?
içerir; tüm insanlara her ?ey olmaya çal??an marka odaklanmamaya veya de?er
teklifinin netli?ini kaybetme riskini ta??yor. Dijital pazarlama stratejisi ile
ilgili kararlar almak için ?irketlerin ?irketi etkileyen genel faktörleri ?u
?ekilde analiz etmeleri ve anlamalar? gerekir (Stokes 2013: 19);

·        
Çevre: Çevre, ?irketin d???n? ifade eder
ve küresel ekonomiden i?letilen endüstrideki geli?melere kadar her ?eyi içerir.
Her marka, bu çevre faktörlerine göre ihtiyaç, beklenti ve çözümlerin
de?i?ebilece?i belirli bir çevreye sahiptir. Ana çevresel faktörlerden siyasi,
ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel faktörler söz edilebilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Firma: Pazarlamac?lar, ?irket ve marka
ile ilgili faktörleri, i? ve markay? anlamak için kullan?lan çe?itli pazarlama
modelleri oldu?unu analiz eder.

·        
Mü?teriler: ?irketler, mü?terileri
analiz etmek ve anlamak için pazar ara?t?rmalar? yapmakla yükümlüdürler.
Burada, ?irketlerin markay? nas?l sevdiklerini ve i?lem yapt?klar? üzerine
yaln?zca varsay?mlar yapmamalar? önemlidir, çünkü bilimsel bir pazar
ara?t?rmas? yap?lm?yorsa de?erler ve nedenler oldukça farkl? ve hatal? olarak
tan?mlanabilir.

·        
Rakipler: Potansiyel mü?terilere,
potansiyel mü?terilere ba?ka ürün ve / veya hizmetleri pazarlayan ba?ka
kimlerin, sunduklar? ve ?irketin meydan okuyabilece?i veya onlardan
ö?renebilecekleri hakk?nda bilgi sahibi olmak önemlidir. ?nternette, rakipler
?irketin mü?terilerinin paras?n? kazanmay? ve bu mü?terilerin dikkatini çekmeyi
hedeflemektedir. ?nternet tüketicileri arac?l???yla günümüzde, geleneksel
pazarlama ve sat?? faaliyetlerinde oldu?u gibi, arac?lar ile i?lem yapmayan
?irketler, markalar, ürünler ve hizmetler hakk?nda her ?eyi ö?renirler.

?irketin çevresi hakk?nda gerekli
analizleri yap?p marka stratejisi genel hedeflerini belirledikten sonra
?irketler dijital pazarlama stratejisini dü?ünmeye ba?l?yor. Asl?nda, dijital
pazarlama stratejisi, geleneksel pazarlama ilkelerini geli?tirir ve uygular,
ancak dijital dünyan?n sundu?u f?rsatlar? ve zorluklar? kullan?r. ?irketlerin
dijital pazarlama stratejileri sürekli yinelenen ve geli?en olmal?d?r.
?nternet, ?irketlerin dijital pazarlamac?lar taraf?ndan sürekli olarak optimize
edilmesi ve çevrimiçi pazarlama çabalar?n? geli?tirmeleri gereken anl?k geri
bildirim ve verileri toplamas?na olanak tan?r (Stokes 2013: 22).

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out