Site Loader
Rock Street, San Francisco

Normal fizyolojik kos?ullarda, hu?creler olus?an serbest radikal u?ru?nleri ve
peroksitler gibi moleku?llerin neden olabileceg?i oksidatif hasara kars?? antioksidan
savunma sistemleri taraf?ndan korunur47,48,49. Bu sistemler s?u s?ekilde s?n?fland?r?labilir:

Enzimatik Antioksidanlar: SOD, Katalaz, Selenyum bag??ml? Glutatyon
Peroksidaz (GPx), Glutatyon-S-Transferaz (GST), Glutatyon Redu?ktaz (GR).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

.

Enzimatik Olmayan Antioksidanlar: Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A,
Flavonoidler, Melatonin, U?rik Asit, Albu?min, Haptoglobulin, Sistein, Seruloplazmin,
Transferrin ve Laktoferrin, Ferritin, Selenyum Oksipurinol, Ubikinon, Bilirubin,
Glutatyon Mannitol, Lipoik asit Hemopeksin

Genel olarak enzimatik antioksidanlar hu?cre ic?inde, enzimatik olmayan
antioksidanlar ise hu?cre d?s??nda daha fazla etkilidir. (I?stisna olarak; GSH hu?cre ic?i gu?c?lu?
antioksidand?r.)

16

Antioksidanlar etkilerini bas?l?ca iki s?ekilde go?sterirler;

1)Serbest radikal olus?umunun o?nlenmesi

Bas?lat?c? reaktif tu?revleri uzaklas?t?r?c? etki,
Oksijeni uzaklas?t?r?c? veya kosantrasyonunu azalt?c? etki,
Katalitik metal iyonlar?n? uzaklas?t?r?c? etki.

2)Olus?an serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi

Toplay?c? (scavenging) etki: ROS’lerini etkileyerek onlar? tutma veya c?ok daha
az reaktif bas?ka bir moleku?le c?evirme. (O?rn: Enzimler.)

Bast?r?c? (quencher) etki: ROS’leri ile etkiles?ip onlara bir proton ekleyerek
aktivite kayb?na neden olma. (O?rn: Flavonoidler, vitaminler.)

Onar?c? (repair) etki

Zincir k?r?c? (chain breaking) etki: ROS’lerini ve zincirleme reaksiyonlar?
bas?latacak dig?er maddeleri kendilerine bag?lay?p zincirlerini k?rarak fonksiyonlar?n?
o?nleyici etki.

(O?rn: Hemoglobin, seruloplazmin, mineraller)

2.5. -Lipoik Asit (LA)

-Lipoik asit (DL-6,8-tioktik asit); mitokondriyal dehidrogenaz reaksiyonlar?nda
go?rev alan potansiyel bir antioksidand?r. Oktanoik asidin disu?lfid tu?revidir. Redu?kte
formu dihidrolipoik asittir. Lipoik asid indirgenmis? formunun kimyasal yap?s? s?u
s?ekildedir.

Bir biles?ig?in potansiyel antioksidan olabilmesi ic?in kimyasal ve biyokimyasal
baz? o?zelliklere sahip olmas? gerekir. Bunlar; serbest radikali bask?lama spesifitesi,
metal s?elasyon aktivitesi, dig?er antioksidanlarla etkiles?imi, absorbsiyonu,
biyoyararlan?m?, hu?cre ve ekstrasellu?ler s?v?daki konsantrasyonu gibi o?zelliklerdir.

17

Lipoik asit diyetten kolayca emilir. Birc?ok dokuda h?zl?ca DHLA’ya c?evrilir. Lipid ve
s?v? ortamda her ikside etkili olarak serbest radikalleri bask?larlar. ALA ve DHLA bak?r,
c?inko, magnezyum, gibi s?elasyon aktivitesine sahiptirler. Bu antioksidan o?zellik
dolay?s?la; I?/R hasar?, diyabet, ag??r metal zehirlenmesi, radyasyon hasar?,
no?rodejenerasyon, HIV enfeksiyonu gibi patolojik durumlarda tedavi edici ajan olarak
aras?t?rmalar yap?lmaktad?r.

ALA; hidroksil radikalini, hipoklorik asidi , singel oksidi temizler. Hidrojen
peroksidi, su?peroksid radikalini, peroksid radikalini temizlemez50,51.

DHLA ; hipoklorik asidi , peroksid radikalini, hidroksil radikalini temizler.
Hidrojen peroksid radikalini ve sing?l oksijen ile reaksiyona girmez. 50,51 . DHLA,
askorbik asid resiklusuna girer ve redu?ktan olarak askorbik asid etkinlig?ini art?r?r. Dig?er
bir antioksidan olan vitamin E’nin radikal formunun rejenerasyonunda yer al?r. Vitamin
E membran lipoproteinlerinin lipid peroksidasyonunu engelleyen bir antioksidand?r.
DHLA ancak vitamin E varl?g??nda mikrozomal lipid peroksidasyonunu korur52.

Kan-beyin bariyerini de gec?me o?zellig?i olan ALA; suda c?o?zu?nebilirlik ve lipid
tabakada c?o?zu?nu?lebilirlik o?zellig?i ile lipid-su ara yu?zeyinde okside antioksidan
redu?ksiyon is?levlerini yerine getirebilir.

ALA ile tedavi in vivo ve in vitro da glutatyon du?zeylerini artt?rmaktad?r53.
Hu?cre ic?ine al?nan LA h?zla DHLA’e indirgenir, DHLA hu?cre d?s??na sal?n?r ve burada
sistini sisteine c?evirir. Sistein hu?cre taraf?ndan sistinden 10 kat daha h?zl? ic?eri al?n?r ve
GSH sentezi artar. DHLA ayn? zamanda okside glutatyonu (GSSG) da kimyasal olarak
indirgeyebilir. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out