Site Loader
Rock Street, San Francisco

LoRa: Platforma wireless cu raz? lung? de ac?iune, cu putere redus?, este solu?iatehnologic? care predomin? pentru construirea re?elelor IoT în întreaga lume.Aplica?iile smart IoT au îmbun?t??it modul în care interac?ion?m ?i abord?m uneledintre cele mai mari provoc?ri cu care se confrunt? ora?ele ?i comunit??ile: schimb?rile climatice,controlul polu?rii, avertizarea timpurie a dezastrelor naturale ?i salvarea vie?ilor.?i companiile beneficiaz?, prin îmbun?t??iri ale opera?iunilor ?i eficien?ei, precum ?i prinreducerea costurilor.Aceast? tehnologie wireless RF este integrat? în ma?ini, lumini de strad?, echipamente deproduc?ie, aparate de uz casnic, dispozitive care pot fi purtate – totul, într-adev?r.Tehnologia LoRa face din lumea noastr? o Planet? inteligent?.Platforma wireless LoRa cu raz? lung? de ac?iune, cu putere redus?, este o tehnologierevolutionar? care permite lumii noastre s? devin? o Planet? inteligent?. Produc?iile wirelessLoRa reprezint? solu?ia final? pentru eliminarea repetoarelor, reducerea costurilor, extindereaduratei de via?? a bateriei ?i îmbun?t??irea capacit??ii re?elei.LoRaWAN este o specifica?ie a re?elei de re?ea extins? (LPWAN) destinat? func?ion?riif?r? fir a bateriilor. LoRaWAN vizeaz? obiectivele cheie ale IoT, cum ar fi serviciile decomunica?ii bidirec?ionale, mobilitate ?i localizare securizate. Specifica?ia LoRaWAN ofer? ointeroperabilitate perfect? între lucrurile inteligente, f?r? a fi nevoie de instala?ii locale complexe?i ofer? libertatea utilizatorilor, dezvoltatorilor ?i companiilor care permit lansarea IoT.Arhitectura re?elei LoRaWAN este în mod obi?nuit prezentat? într-o topologie stea, încare gateway-urile reprezint? o punte transparent? care retransmite mesaje între dispozitivelefinale ?i un server de re?ea central din backend.Gateway-urile sunt conectate la serverul de re?ea prin conexiuni IP standard, în timp cedispozitivele finale utilizeaz? comunica?ii wireless cu o singur? trecere la una sau mai multegateway-uri. Toate comunic?rile de la punctul final sunt, în general, bidirec?ionale, dar, deasemenea, accept? opera?iuni precum actualizarea software-ului de tip multicast pentru a reducetimpul de comunicare în aer.Comunicarea între dispozitivele terminale ?i gateway-uri este r?spândit? pe diferitecanale de frecven?? ?i rate de date. Selectarea ratei de date este un compromis între intervalul decomunicare ?i durata mesajului. Datorit? tehnologiei cu spectru extins, comunica?iile cu ratediferite de date nu interfereaz? între ele ?i creeaz? un set de canale “virtuale” care m?resccapacitatea gateway-ului.Ratele de date LoRaWAN variaz? de la 0,3 kbps la 50 kbps. Pentru a maximiza atâtdurata de via?? a bateriei dispozitivelor finale, cât ?i capacitatea global? a re?elei, serverul dere?ea LoRaWAN gestioneaz? în mod individual rata de transmisie ?i ie?irea RF pentru fiecaredispozitiv final printr-o schem? de adaptare a ratei de date (ADR).

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out