Site Loader
Rock Street, San Francisco

InledningJag ska med hjälp av mina tidigare erfarenheter och kunskaper bygga det idealiska landet. Mina synpunkter och idéer är personliga men har en objektiv och vetenskaplig grund.I min uppsats kommer jag att diskutera de grundläggande delarna i hur ett perfekt land ser ut.Till exempel:politisk maktstatsskickideologiermaktfördelningutrikespolitikJag tänker utgå från mitt själv tycke men även använda mig av internetkällor samt läroböcker.Jag ska vara kritisk i mina val av källor och endast välja pålitliga texter och författare. Dessa ska även refereras i texten. Jag tänker även dra slutsatser och samband genom att jämföra mitt eget land till bla Sverige och andra länder.Till sist kommer jag att utföra en analys av mitt land och reflektera kring nackdelar respektive fördelar och motiverar mer utförligt om mina val.Mitt eget landStatsskick och maktfördelningEnligt mig är grunden till det perfekta landet präglad av folkets tankar och åsikter. Lagar och regler utgår från invånarnas opinioner och det politiska styret drivs demokratiskt.Landets statsskick skiljer sig inte mycket utifrån hur det svenska statsskicket ser ut idag. Mitt land styrs av en parlamentarisk demokrati där makten utgår från folket. Dock så ska det inte finnas någon konstitutionell monarki.Makten bestäms alltså via folket då statsministern väljs ut av individernas folkomröstningar.Makten fördelas jämt mellan dessa som sitter högst uppsatta, så som regeringsledare och partiledare. Men som individ tycker jag att man har rätt att ta del av så mycket av landets bestämmelser som möjligt. Därför ska auktoriteterna inom makten i landet involvera folket mer än vad de gör i dagslägets demokrati. Så som det funkar i det demokratiska styret idag, där det väljs en ledare via valet som inträffar vart fjärde år, ser jag som utveckling möjlig. Till exempel kan man inkludera landets invånare genom  Ideologi/erEftersom att människans värderingar samt mänskliga rättigheter står som högsta prioritet i mitt land så är den ultimata ideologin att följa liberalismen. Ett samhälle som strävar efter liberiska regler och riktningar är ett samhälle som vill uppnå känslan av frihet hos varje individ Yttrandefrihet, religionsfrihet och ekonomisk frihet är de övergripande delarna inom liberalismen. https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier#(Senast uppdaterad 2017-07-06, hämtad 2017-01-05)   Finns det maktutövning på olika nivåer?Hur ser media-klimatet ut i ert land?Utrikespolitik (EU, FN exempelvis)Landets säkerhetsmål inom handel är enligt EUs mål då landet är ett medlemsland till EU, vilket då ger en inre marknad. Det gör det lättare för transport av varor igenom landet, export ut ur landet och också import in till landet. En stor anledning till att varför det är bra med det systemet är för att det skyddar miljön mycket bättre och sedan tycker jag också att det är en bra anledning för medborgarna i landet då det ger en mycket större chans för studerande att studera i andra eu-länder och även resenärer att kunna resa dit och stanna där upp tills tre månader och om man vill stanna där längre så är nästan det enda man behöver göra att visa för myndigheterna i landet att man har det bra ekonomiskt och kan ta hand om sig själv. Landet är också ett utav medlemsländerna i FN vilket är den står för de Förenta Nationerna, FN är en organisation som går mycket efter individ då det finns mänskliga rättigheter varje människa har och de medlemsländer måste följa dessa rättigheter och ge in befolkning dessa rättigheter. Mitt land är med i FN eftersom att det är ett fridfullt land och det är just det FN kämpar för, alltså att hålla fred mellan länder och också för att göra det mer socialt mellan länder vilket eventuellt kan leda till samarbeten mellan länder. https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/europeiska-unionen-eu(Senaste uppdaterat 2017-06-08, Hämtad 2018-01-02)https://eu.riksdagen.se/du-i-eu/dina-rattigheter/#Resa-arbeta-och-studera-i-ett-EU-land(Hämtat 2018-01-02)https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/forenta-nationerna-fn(Senaste uppdaterad 2018-01-05, Hämtat 2018-01-06)http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/FN/(Senast uppdaterad 2013-07-08, Hämtat 2018-01-06)Försvarspolitik (NATO, allianser exempelvis)Jag har också valt att mitt land ska vara medlem av NATO alltså försvarsalliansen mellan länder inom Nordamerika och Europa. Varför nato grundades är mycket på grund av andra världskriget för det var efter det nato startades och syftet till Natos start var att Nordamerika och Europa ville hålla säkerhets garantierna upphållna mellan varandra. En stor anledning till att jag ville att landet ska vara medlem i Nato är på grund av deras regel att om det sker en attack mot något av länderna som är medlem i Nato så kommer Nato tolka det som en attack mot hela alliansen alltså så betyder det att man får skydd utav flertal länder vi attack mot landet vilket jag ser som ett bra försvar. http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/nato/(Senast uppdaterad 2015-03-05, Hämtat 2018-01-06)Analys av mitt eget landAnledningen till att mitt lands statsskick ska vara demokratiskt tycker jag är självklar. Enligt mig är denna metod den mest rättvisa då hela folket får vara delaktiga i landets utföranden. En demokrati symboliserar frihet och tillger trygghet till samhället. Jag tror även att det skapar en motivation till stadens invånare att vilja göra ett tryggt och bra land, vilket gynnar alla i slutändan. Jag tycker att det är tydligt hur statsskicket påverkar somliga länder. Nordkorea som är en diktatur, där landet styrs av en utvald så kallad diktator denne inte utsedd av folket, involverar inte sitt folk i bestämmelser över landet alls vilket orsakar mer konflikter och partiskhet. Ett bättre alternativ skulle då vara ett republik styrt land som exempelvis USA är.Republikens anhängare – republikanerna – röstar fram en utvald statschef eller president som sedan styr landet. Detta tillvägagångssätt anser jag inte heller som det ultimata men är i sin helhet bättre än en diktatur eftersom att en diktator inte behöver ta del av folkets åsikter. En president ien republik kan inte sitta i makten hur länge som helst utan måste till slut röstas fram via folket.Jag nämnde även att den konstitutionella monarkin var utesluten då jag anser den som onödig. Som i Sverige fungerar monarkin mer som symbolism än ett styrelsesätt. Alla dessa “monarker” som träder fram i titlar som kung och drottning är infödda eller ingifta och går i arv. Det innebär att inget folk är inblandat i bestämmelser i vem som ska regera inom kungadömet.Genom att uppmuntra folket ytterligare till politiska bestämmelser skapar man också en trygghet bland invånarna, vilket i sin tur motiverar dem till att vilja göra gott för landet samt förbättra samhället genom visat förtroende från de högre uppsatta.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out