Site Loader
Rock Street, San Francisco

I förskolans
läroplan står följande:

 

“Personalens
förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är
viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med
svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra
framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i
gruppen.”(Lpfö98, 2016, s.5).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Anledingen
att detta citat är med är för att det visar på att det står i läropalanen att
pedagogerna ska anpassa sig till om det kommer ett barn med särskilt stöd till
deras förskola och kan även associeras med perspektiven som kurslitteraturen
har erbjudit då man kan utgå från detta citat, då man använder perspektiven i
hur pedagoger kan jobba för ett positivt mötande med de barn som behöver extra
stöd och det beskrivs här nedan.

 

Dilemmaperspektivet – detta perspektiv
kan man på ett enkelt sätt se som olika valsituationer/målkonflikter. Att man
ser det på detta sätt är för att det inte finns något uppenbart svar på hur man
bör agera på bästa sätt. De har vanligtvis en lösning på problemet i slutändan.
Man kan i detta fall lösa situationer och konflikter på ett sätt som gynnar
alla (även föräldrarna) i slutändan.

 

Interaktivt
perspektiv – en
position mellan ett traditionellt och ett kritiskt perspektiv, där
problematiken förläggs både hos omgivningen och hos barnet. (Nilholm, 2005)

 

 

 

Hur pedagoger kan
möta barn i behov av särskilt stöd

 

“Verksamheten ska anpassas till alla barn i
förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans
än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Lpfö98, 2016,
s.5).

 

Specialpedagogisk
verksamhet ska ha en främjande, skyddande och bärande roll och förväntas bidra
till att stödja inkluderingsprocesserna och skära ned på
exkluderingsprocesserna, de utgår från allas lika värde och allas rätt till att
ingå i en gemenskap där de kan känna att de har full medverkan, med det menar
man att förskolan har enligt lag skyldighet att ta emot barn i behov av
särskilt stöd och ge dem det stöd som behövs. Barnkonventionen är en av
konventionerna som man baserar denna verksamhet och även skollagen. Enligt en
forsking (“Specialpedagogik – forskning”,
2016) uttrycks det klart att barn och elever ska få den hänsyn de
behöver utifrån deras olika behov, det slås även fast att det ska finnas en
ansträngning att motsvara olikheter i barnens och elevernas premiss att lära
sig i utbildningen.

 

Några metoder och
pedagogiskt stöd man kan använda sig utav

Man
kan använda sig utav

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out