Site Loader
Rock Street, San Francisco

Giri?imcilik, nefes almakla
ba?lay?p son nefesimizi verene kadar devam eden bir süreçtir. Her giri?imci
benzersiz bir yolculu?a ç?kar. Yaln?zca vazgeçmeyen, sab?rl?, dezavantajlar?
avantaja çevirebilen ‘kâ?ifler’ bu yolculukta istedikleri noktaya ula?abilirler.
Ancak olumsuzluklara boyun e?enler ise bu yolda kaybolurlar ve nereye
gideceklerini hiçbir zaman bilemezler. ?? bölümlemesini beceremeyen, büyümek
yerine küçük problemlere odaklanan, detaylarda bo?ulan, yedek plan? olmayan
bireyler giri?imcilik yolunda kaybolmaya mahkûmdurlar.

Bu yolda at?lacak ilk ad?m
insan?n kendini ke?fetmesidir. Kim oldu?unu, neleri nas?l becerebilece?ini,
yeterliliklerini ve eksikliklerini iyi bilmeli. Ard?ndan inanmak ve do?ru ekip
arkada?lar?n? seçmek en do?ru yol olacakt?r. Büyük fikirler sa?lam ve kararl?
ekiplerin ürünüdür. Hiçbir görev önemsiz de?ildir. Bu yüzden görevden kaçmayan
sorumluluk sahibi, üretebilen, mütekabiliyet yetisi olan, her alanda en iyi
standartlara adapte olabilen, sinerjik ve kararl? bir ekip kurman?n öneminin i?
fikrinden çok daha önemli oldu?u yads?namaz bir gerçektir. Giri?imcili?in
sürekli bir yar?? oldu?unu kabul etmek ve ba?ta kendimize kar?? olmak üzere bu
yar??? kazanmak için tecrübe ve bilgi birikiminden yararlan?lmal?d?r. Klasik
bir tabirle; globalle?en dünyada ayakta kalmak için risk almak, yeniliklere
kucak açmak ve kararl? olmak bu yolculu?un mihenk ta??d?r. Giri?imci sadece
f?rsatlar? de?erlendiren ki?i de?ildir, bunlar? hayata geçirebilecek cesarete
sahip ki?ilerdir. Bununla birlikte olmas? gerekenler birçok konuda fikir sahibi
olmak, adil, farkl? bak?? aç?lar? sunabilen, tutkulu, f?rsatlardan yararlanmay?
bilen, ki?ilik sahibi, üretme arzusu olan, özgüvenli ve kendinden olmayan farkl?
fikirlerle entegre olabilmektir.  Elon
Musk’?n da dedi?i gibi “Giri?imcilik kek yapmaya benzer. Tüm malzemelere
gerekli oranda sahip olmam?z gerekir.”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Giri?imci en k?sa anlam?yla cesur
insand?r. Geli?mekten, ele?tirilmekten, paras?z kalmaktan korkmayan;
parametrelere uyum sa?layabilen insand?r. Neyi bilmedi?imizi bilmiyoruz. Bu
sebeple sürekli geli?ime ve ö?renmeye aç?k olunmal?d?r. Elde edilecek ba?ar? ne
kadar önemliyse e?de?er oranda çabalanmal?d?r. O i?e ay?r?lan zaman ve emek
verilen de?eri biçer. Bunun sonucunda düzenli swot analizleriyle geri
dönü?ümler al?nmal? ve de?erlendirmeler yap?lmal?d?r. Olumsuz dönütler
düzeltilir ve ne kadar çabaland??? gözlemlenir.

H?rs ba?ar?y? kamç?layan önemli
bir etkendir. Te?vik edici h?rs zorluklar kar??s?nda dik durmay? ve y?lmadan
devam etmeyi sa?layan bir güçtür. Zarar vermeyen orant?l? h?rs ile s?ra d???
yöntemlerin birle?ti?i yerde istikrarl? geli?im söz konusudur. Bu yolla maximum
performans elde edilir. As?l giri?imci kapanan bir kap?n?n ard?ndan birçok
kap?n?n aç?laca??n? bilen ki?idir. Kendini sorgulayabilen, geli?tiren bireyler
risk almaktan korkmaz ve payla?man?n önemini bilirler. Bilen bilmeyene kar??
sorumludur, bilenin sadakas?d?r bu. Bencillikten uzak, maker ruhuyla payla?mak
insanlar? cesaretlendiren, giri?imcilik ve inovasyonu artt?ran önemli bir
unsurdur. Fikirler olgunla??p t?kanabilir ancak giri?imci ruhu ölümsüzdür.
Mutlaka kendine bir yön bulup geli?ecektir. Göçmenler, ço?u zaman giri?imci
olarak daha ba?ar?l?d?rlar. Bunun sebebi farkl? kültürlerle kayna??p,  kendi ülkelerindeki i? kollar?n? di?er
ülkelere ta??yarak avantaj elde edebilmeleridir. Bu kültür payla??m?n?n ana
unsurudur.

Günümüzde giri?imcilerin
ba?ar?s?zl?k sebeplerinden birkaç?; gere?inden fazla maddiyata önem verilmesi,
yetersiz devlet ve ?irket deste?i, motivasyon eksikli?i ve devlet taraf?ndan
uygulanan politikalard?r. Teknoloji ve e-ticaretin h?zla önem kazand??? bu
dönemde internetin gücü yads?namaz bir gerçektir. Teknoloji sürekli büyüyen bir
a?açt?r ve a?açlar büyür, a?açlar büyüdükçe ya?amlar?n? sürdürebilmek için
zürafalar?n boynu da ayn? oranda uzar. Teknoloji önü al?namaz bir h?zla
geli?mektedir, giri?imci kendini sürekli geli?tirerek teknolojiye ayak
uydurmal?d?r. Teknolojinin gücü inkâr edilemez büyüklükte olsa dahi yeterince
yenilikçi fikirlerle ileri düzey teknoloji temelli olmasa bile basit
inovasyonlarla bile sorunlara etkili çözümler üretilebilir. Odak noktas?
de?i?tirilip problemlere çözüm üretilmelidir. Giri?imcilerin ba?ar?s?z
olmas?n?n bir ba?ka sebebi ise yetinmektir. Elindekini ayakta tutmaya çal??an
giri?imci, zamanla alternatifleri de?erlendirmeyi, geli?meyi ve fikir üretmeyi
unutur bu ba?lamda risk almaktan korkar hale gelir.

Giri?imcilik yolunda yap?lan
hiçbir hareket hata de?ildir, her zaman için ders ç?kart?lmas? gereken bir
ö?retidir. Ba?ar?s?zl?k do?ru yolu ö?reten bir ö?retmendir. Denemekten ve
ba?ar?s?zl?ktan korkmayan bireyler yeti?tirmek için, Michael Jordan’?n da
dedi?i gibi “Hayat?mda tekrar, tekrar ve tekrar ba?ar?s?z oldum. ??te bu yüzden
BA?ARDIM” diyebilen kararl? bireyler yeti?tirmek için e?itim sisteminde köklü
de?i?imler yap?lmal?d?r. “Her yarat?c? hareket, öncesinde bir y?k?mla
ba?lar.”(Pablo Picasso) ??sizli?in %50’nin üzerinde oldu?u ülkemizde yeni
i? sahas? ve istihdam sa?lamak için bu alana a??rl?k verilmeli ve e?itim sistemi
tekrar düzenlenmelidir. Bu kapsamda her yenilginin ard?ndan gelecek olan
ba?ar?lara odaklan?lmal?d?r. Pesimist yakla??mdan uzak durup optimist
dü?ünceden beslenilmelidir. Bu durumda da e?itimcilerin ezberci ve teorik
e?itimden s?yr?l?p sahada pratik yapan, risk analizi yapabilen, problemlere çözüm
üretebilen gençler yeti?tirip giri?imcili?e te?vik etmesi uygun olmaktad?r.
Ekonomik kalk?nmay? sürekli k?labilmenin tek yolu giri?imciliktir.
Unutulmamal?d?r ki en çorak topraklarda bile bitki yeti?ebilir. Bunun yolu
nitelikli e?itimden geçmektedir.

Ancak unutulmamal?d?r ki
giri?imcilik tek yönlü ilerlememektedir. Birçok unsurun birle?mesiyle
sistemati?e oturan bir olu?umdur. Birçok faktör giri?imcili?i olumlu ve olumsuz
yönde etkilemektedir. Giri?imcili?i engelleyen faktörler aras?nda yetersiz e?itim
sistemi, koruyucu ve denetleyici mekanizmalar?n yetersizli?i, rekabet imkân?
sunulmamas?, garantili i? sorunsal?, maddi yetersizlik, manevi destek eksikli?i,
e?itimin teoride kalmas?, bilgi eksikli?i, yüksek finans, inanç zay?fl??? gibi
etmenler say?labilir. ?thal ikameci strateji uygulanarak yerel üretimin önemi
vurgulanmal?, markala?man?n önemi anlat?lmal?d?r. Devlet deste?i ve
politikalar? giri?imcili?i etkileyen faktörlerdendir. Yunanistan gibi ekonomik
kriz ya?am?? ülkelerde dura?anl??a yol açmas? yan? s?ra geçen 25 y?l içerisinde
Güney Kore, Meksika, Brezilya gibi ülkelerde giri?imcili?in ekonomi üzerindeki
katk?s? gözle görünür hale gelmi?tir.

Ço?u zaman taklitten öteye
geçemeyen giri?imcili?in geli?mesi ve i? kapasitesini artt?r?p iktisadi
kalk?nma sa?lanmas?n?n ön ko?ulu e?itim sisteminin sahaya dökülmesinden geçer.
Bu a?amada yap?lan çal??malardan biri olarak Özye?in Üniversitesi’nin kad?nlara
ücretsiz “10000 Kad?n Giri?imci” e?itimi kapsam?nda ba?latt??? sertifika
programlar? örnek gösterilebilir. Çukurova Üniversitesi Giri?im Elçileri
Program? kapsam?nda yap?lan giri?imcilik ve prototipleme e?itimleri de bu
alanda öncülük yapan programlardand?r. Ki?ileri cesaretlendirmek ve özgüven
kazand?rmak alan?nda yap?lan bu programda ö?rencilerin ki?isel geli?im ve sunum
yeteneklerini geli?tirmeleri hedeflenmektedir.  Ayr?ca bu kapsamda yap?lan e?itimlerin daha
verimli geçmesi için program dâhilindeki ö?rencilerin ayr??t?r?lmas? ve
niteliklerine göre de?erlendirilmesi gerekmektedir. Daha kapsaml? ve nitelikli
e?itimin sa?lanmas?n?n ön ko?ulu ö?rencilerin eksik olduklar? alanlar?n
belirlenip bu alanlara yo?unla??lmas?ndan geçmektedir. Bununla birlikte
ödül-ceza sisteminin yanl??l??? bilinmeli, bireyi rü?vete al??t?rmamal?,
kar??l?k bekleyen, etik de?erlerden uzakla?t?r?lan, ç?karc? bireylere
dönü?türülmemelidir. Bireyler bu ba?lamda “ödül ile cezaland?r?lmamal?” ve
te?vik için kullan?lmamal?d?r. Bunun yerine ba?ar? ile te?vik edilen bireyler
daha giri?ken ve üretme arzusu olan, gönüllü sorumluluk alabilen ki?ilerdir.
Bireylere her seferinde bir sonraki ad?m? planlamalar? gerekti?i ve her
çal??mada stratejik olarak giri?imcilik satranç hamlelerini kullanarak
ö?retilmelidir.

Bütün olumsuzluklar? giri?imcinin
önünü kesen bir b?çak olarak nitelendirecek olursak, dezavantajlar? avantaja
dönü?türüp giri?imciyi ate?leyen f?rsatlar yaratmak da çatallar?n b?çaklar?n
yaratt??? parçalar? de?erlendirmesini, bu da b?çaklar?n keskinli?inin asl?nda
hayat?m?zdaki dönüm noktalar? oldu?unu simgeler. B?ça??n keskinli?i ne kadar
çok olursa çatal?n i?levi de o kadar sürdürülebilir olur.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out