Site Loader
Rock Street, San Francisco

Diversiteti
Kulturor ndikon në menaxhim ndërkombëtar dhe gjithashtu ka një ndikim shumë të
rëndësishëm në mënyrën se si popullsia sillet dhe mendon. Ende, diversiteti
ekziston brenda dhe midis kulturave ku prapë brenda secilës kulturë mund të
inkurajojë sjelljen ndërsa të tjerët ta pengojnë. Normat sociale janë format më
të zakonshme dhe më të pranuara të sjelljes. Duhet të theksohet se orientimi
kulturor i një shoqërie përshkruan qëndrimet e shumicës së anëtarëve të
shoqërisë në një kohë të caktuar, por jo të të gjithë njerëzve gjatë gjithë
kohës. Disa

 

 

stereotipa
reflektojnë normat shoqërore dhe kulturore. Kultura ndikon në një numër të madh
të aktiviteteve të biznesit, duke filluar me një shtrëngim duarsh të thjeshtë. Disa
kultura janë të ngjashme me njëra-tjetrën, ndërsa disa janë krejtësisht të
ndryshme. Vetëdija për ekzistencën e ngjashmërisë kulturore dhe diversitetit
bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për operacionet e suksesshme të kompanive
shumëkombëshe, sepse ata po bëhen transnacionale. Duke vepruar kështu,
drejtuesit duhet të jenë të vetëdijshëm se kur je duke bërë biznes jashtë
vendit të tyre të banimit, e njëjta mënyrë për të bërë biznes nuk mund të
transferohet në një vend tjetër në metodën “copy-paste”. Ka shumë
prova që tregojnë se përmes barazimit të dallimeve mund të jetë krijohet
biznesi efektiv. E rëndësishme është të identifikojmë sjelljen që varion në
kulturave të ndryshme brenda organizatës. Duke bërë këtë, menaxhimi do të jetë
në gjendje të drejtojë anën e njerëzve për të pajtuar çdo lloj vlere. Ajo
tregon një tendencë për të ndarë të kuptuarit e pozitës së tjetrit në pritje të
reciprocitetit dhe kërkon një mënyrë të re të të menduarit. Diversiteti
kulturor ka një ndikim të vërtetë në funksionimin dhe sjelljen brenda
organizatave. Në shumë raste, njerëzit po pranojnë shumëllojshmërinë kulturore
të lidhura me aspekte negative si racizmi, seksizmi, etnocentrizmi dhe
profesionalizmi. Duhet të theksohet se njohja e diversitetit kulturor nuk është
e njëjtë me gjykimin e njerëzve bazuar në sfondin e tyre kulturor, ai
përfaqëson vetëm vetëdijen e ndryshimit. Asnjë grup kulturor nuk është i
suksesshëm ose i pasuksesshëm dhe vetëm për shkak të elementit të kulturës.
Aktgjykimet rreth diversiteti kulturor si një aprior i mirë apo i keq çon në të
papërshtatshme, raciste, seksiste dhe qëndrime dhe sjellje etnocentrike. Nga
ana tjetër, vetëdija e dallimit ka efektin e kundërt. Verbëria kulturore
kufizon aftësinë e “përfitimit” nga diversiteti, është një perceptim
dhe konceptim që ne nuk e shohim dhe nuk duam të shohim ndryshimin. Injorimi i diversitetit
kulturor ku menaxherët nuk e njohin diversitetin kulturor dhe impaktin e tij në
organizatë. Kjo strategji përdoret shumë shpesh në parokalizim. Prandaj, menaxherët
nuk e shohin dhe nuk duan të shohin ndonjë ndikim të diversitetit kulturor mbi
menaxhimin dhe organizimin dhe diversiteti kulturor është konsideruar i
parëndësishëm. Kjo strategji përjashton menaxhimin efektiv të diversitetit
kulturor dhe përjashton mundësinë e minimizimit të ndikimit negativ dhe rritjes
së ndikim pozitiv të diversitetit kulturor. Strategjia e minimizimit të
diversitetit kulturor është miratuar shpesh në organizatat etnocentrike ku menaxherët
e njohin diversitetin kulturor, por vetëm si burim i problemeve (potenciale).
Në vendet     etnocentrike menaxherët e
organizatave besojnë te mënyra e tyre e funksionimit dhe e konsiderojnë si
menaxhimi “më i mirë”, ndërsa mënyrat e tjera konsiderohen inferiore.
Diversiteti ka qenë reduktuar në një mënyrë për të minimizuar dallimet, ndërsa
përfitimet që nga rrjedhin nuk merren parasysh. Organizata që miratojnë një
strategji menaxhimi të diversitetit kulturor është një organizatë sinergjike.
Ky lloj organizimi kupton ndikimin e diversitetit kulturor që përfshin
avantazhet e tyre dhe disavantazhet. Me pranimin e qasjes sinergjike, menaxherët
dhe punonjësit zvogëlojnë problemet e mundshme në një mënyrë për të menaxhuar
ndikimin e diversitetit kulturor, dhe jo në një mënyrë për të reduktuar më shumë

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

diversitetin.
Organizatat që përdorin strategjinë e menaxhimit të diversitetit, trajnojnë menaxherët
dhe punonjësit e tyre, që ata të mund të njohin dhe të marrin avantazhin e
diversitetit kulturor në një mënyrë që ata të bëhen avantazh për organizatën e
tyre.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out