Site Loader
Rock Street, San Francisco

Avslutning s.Slutsats och diskussion s.Sammanfattning s.Källförteckning s.1 Inledning1.1 Syfte och frågeställningSyftet med denna rapport är att undersöka och analysera företaget H&M utifrån vår problemformulering om företaget är hållbart ur ett miljö-, socialt och/eller ur en ekonomisk synvinkel. För att ta reda på detta skall vi besvara följande frågeställningar: Hur påverkas miljön av företaget H&Ms handlingar?Är företaget hållbart ur ett socialt synsätt?Har H&M en ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser på den ekologiska och sociala hållbarheten?1.2  Metod och Material LitteratursökningarIntervjuer2.0 Bakgrund2.1 Definitioner av olika typer av hållbarhet: 2.2 Hållbar utveckling”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” – Brundtlandrapporten, 1987Ett sätt att beskriva hållbar utveckling är i form av en hierarki (Se bild till vänster) där ekologisk hållbarhet attribueras som grundläggande vikt och ses som en förutsättning för såväl ekonomisk och social hållbarhet.2.3 Ekologisk hållbarhet”Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes)” -Kungliga Tekniska Högskolan2.4 Social hållbarhet”Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet.” -Kungliga Tekniska Högskolan2.5 Ekonomisk hållbarhetEkonomisk hållbarhet kan tolkas olika beroende på ens egna värderingar, den första definition lyder ”…ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.” I den andra definition på den Kungliga Tekniska Högskolans hemsida likställs ”…ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.” Det är alltså alla dessa ovanstående definitioner från Kungliga Tekniska Högskolans hemsida vi skall ha som underlag när vi sedan drar en slutsats i delen ‘avslutning’ angående hur hållbart vi anser bolaget H&M är.3.1 H&M bakgrundsfakta:Företaget Hennes & Mauritz AB förkortas H&M och grundades av Erling Persson 1947. Från en början var klädkedjans namn Hennes eftersom de bara sålde damkläder. Lite senare köpte även grundaren företaget Mauritz Widforss Handels AB som gjorde att deras sortiment utökade från endast damkläder till både dam och herrkläder. Under åren som gått har H&M breddat sitt sortiment till en försäljning av 6 stycken olika varumärken. H&M, H&M home, Cheap Monday, COS, Monki, Weekday samt Arket. H&M är H & M Hennes & Mauritz AB främsta varumärke och de beställer omfattande mängder kläder från ca 800 fristående leverantörer som primärt är placerade i Europa och Asien. H&Ms produktionskontor finns däremot världen över och innehar beständig kontakt med leverantörerna. Bolaget har uppskattningsvis 4 500 butiker i 68 länder och även e-handel i 41 länder. H&M är ett detaljhandelsföretag, detta innebär att försäljningen kan bedrivas från en fast butik, internetförsäljning eller genom en grossist. H&Ms affärsidé är att dem vill sälja mode med kvalitet till ett så sparsamt pris som möjligt på ett hållbart sätt. Det vill säga att man inte använder mer resurser än vad våran planet erbjuder så att kommande generationer kan tillgodose sina behov. H&Ms beskrivning av sin affärsidé är att skapa “mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt”. H&M har ett socialt ansvarstagande (CSR) eftersom de eftersträvar att tillverka varumärken med hög kvalitet. Detta ökar HDI-värdet i landet, HDI är en förkortning för Human Development Index. HDI används för att jämföra välståndet i olika länder bl.a mäter det människornas välbefinnande, om de är läs-och skrivkunniga etc. Företaget H&M producerar årligen en hållbarhetsrapport där det står hur företaget utvecklas socialt samt vilka handlingar företaget utför. 4.3 Resultatredovisning4.1 Barnarbete (Social hållbarhet)Frågan om barnarbete när det gäller H&M är välbekant och har blivit mycket uppmärksammad.  H&M själva säger att det är extremt ovanligt att barnarbete förekommer hos deras leverantörer eller hos deras underleverantörer. För att säkerställa att det inte finns några minderåriga arbetare i fabrikerna utför H&M:s egna kontrollanter regelbundna kontroller. H&M har även skrivit på deras hemsida att om det skulle förekomma barnarbete hos någon av deras leverantörer, beordrar dem att leverantören tar ansvar till händelsen tillsammans med H&M. Samt att barnens familjer hjälper till att finna den mest fördelaktiga möjliga lösningen för barnets allra bästa. Det framgår att “Ofta kan en lösning handla om att leverantören bidrar ekonomiskt så att barnet kan få möjlighet att gå i skolan samtidigt som familjen kompenseras för den förlorade inkomsten.”. Det står även att om H&M upptäcker upprepade förbrytelser gentemot deras förbud mot barnarbete, skall samarbetet med den leverantören avslutas. I augusti 2016 publicerades en artikel skapad av Arne Lapidus på Expressen.se där rubriken lyder “Barn arbetade upp till 14 timmar om dagen i H&Ms fabriker: Vi försökte protestera!”. I artikeln står det att Burma har bland världens lägsta löner och därför har landet blivit en stor favorit transportör gällande textil-konfektion inom detaljhandeln. I artikeln säger de även att de var för några år sedan som den stora klädkedjan H&M upptäckte den tidigare slutna militärdiktaturen Burma när landet öppnade sig för omvärlden. Det har förekommit anklagelser gentemot H&M och ägarfamiljen Persson på grund av missförhållanden bland leverantörerna i Burma. Nästan under två års tid har minderåriga flickor arbetat hos H&Ms anlitade leverantörer i Burma. Flickorna arbetade upp till 14 timmar om dagen. Journalisten Tobias Andersson Åkerblom säger att “förhållandena bryter mot den burmesiska lagen och klassas enligt internationella konventioner som är en av de värsta formerna av barnarbete.” Men Katarina Gustafsson, presskontakt hos H&M tycker inte detta är barnarbete utifrån de internationella arbetsrättsliga perspektivet att den lägsta åldersgränsen för arbete i Myanmar är på 14 år utifrån nationell lagstiftning och ILO- konventionen. Ibland förekommer det kontroller där en av H&Ms leverantörer åker och tittar till Burmas fabriker. “När fabriken vet om att de kommer kontrollanter ger de oss som är under 18 år två dagar ledigt” säger Zu Zu 15 år. Idag arbetar ungefär 164 miljoner barn med att plocka bomull på bomullsfälten runt om i världen. 400 000 av dessa barnen finns lokaliserade på bomullsfälten i Indien. Indien är en av H&Ms största exportörer av bomull till deras fristående fabriker runt om i världen. I en artikel på svd.se säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige att “När det är bomullsplockarsäsong går hela familjen ut och plockar, men oftast är det flickorna som skickas ut på fältet. Just inom jordbruk är det många småbarn, ofta bara 5-7 år gamla”. Föräldrarna till barnen på fältet drömmer om att barnen ska få ett så bra liv som möjligt. Barnen som arbetstagare på de fristående fabrikerna måste ha inblick 4.2 Miljöpåverkan (Ekologisk hållbarhet)Av alla H&M:s kläder som är tillverkade i Indien tillverkas ungefär hälften av råvaran bomull som kan hota miljön och naturen. Bomull odlas framförallt i tropiska och subtropiska regioner. Odlingen sker ofta i torra områden där sötvatten är en vara som de råder brist på. På grund av detta krävs det därför konstbevattning på stora ytor. Bomullen torkar även ut floderna, med tanke på den stora mängd vatten som krävs för produktion och gör barn till slavar. Just i Indien där H&M köper större delen av sin bomull finns enbart några få ekologiska bomullsfält. Ibland upptäcker arbetarna på bomullsplantagen maskar och liknande ohyror på buskarna. Då används rikliga mängder av ett livsfarligt växtgift för att ta död på maskarna. En droppe av giftet kan orsaka ett dödsfall. På grund av giftet plågas arbetarna av yrsel, illamående av huvudvärk. Detta leder då till minskad arbetskraft. För att producera en enda t-shirt behövs 20 000 liter vatten och detta är då en av våra oändliga resurser. Detta gör att mycket av vårat vatten blir förorenat och kommer ut i miljön som då leder till en stor miljöpåverkan. För att det ska bli bättre för miljön så finns tre hållbara alternativ som då är ekologisk bomull som är bomull som odlas utan kemiska bekämpningsmedel och inte innehåller GMO (genmodifierade organismer), återvänd bomull som då är från gamla plagg eller textilspill i tillverkningen, better cotton initiative som hjälper bomullsodlarna att använda metoder för att värna om miljön och främjar bättre villkor och ekonomi för odlarna.På H&M:s egna hemsida kan man läsa en hel del information om deras syn på miljöfrågor. “Vår vision är att all vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart…” H&M själva säger att deras syn på hållbarhet är viktig för dem. –   Har företaget gjort något i sin marknadsföring (t.ex. reklam, försäljning, produktinformation, etc.) där man försöker sälja varan m.h.a. miljö-, sociala och ekonomiska aspekter?4.2 Välgörenhet (Ekonomisk hållbarhet)H&M är ett företag vars mål är att hjälpa fattiga b.la. sedan 2004 har bolaget samarbetat med organisationen UNICEF för att skydda dem allra fattigaste barnen världen över.De engagerar sig genom två projekt i Indien och Bangladesh vid namnet All for Children, där de sträcker ut en hjälpande hand i form av ekonomiskt stöd till mer än 2 miljoner barn och vuxna i deras närmsta omgivning. H&M donerar 25% av deras årliga All for Children-kollektions intäkter samt ytterligare donationer för att finansiera dessa projekt. Hittills har de givit ett stöd på 12,5 miljoner USD.”Skatt är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete” uttrycker sig H&M samtidigt som de påstår att de i snitt betalar ca 23% i skatt medans DN.se bevisat att de äger holdingbolag och dotterbolag i Holland samt Hong Kong, vilket anses vara skatteparadis, står det skrivet på DN.se av Erik Halkjaer. Kort därefter publiceringen av denna artikeln så står det att H&M återkommit med ett grundligt svar för att klarlägga hur de ser på frågan om skatt och de globala utvecklingsfrågorna.– Vi stödjer FN:s nya hållbarhetsmål och vårt hållbarhetsarbete är i linje med dessa mål. Därför är det extra olyckligt att H&M nämns i samband med debatten om skatteflykt och de läckta Panamadokumenten. Vi undanhåller inte skatt i utvecklingsländer såsom det kan tolkas i artikeln, förklarar Nils Vinge, chef för koncernens investerrelationer.H&Ms ägarfamilj har även startat upp H&M Foundation som är icke-vinstdrivande global stiftelse som verkar utanför H&M Gruppens värdekedja. Stiftelsen finansieras av familjen Persson, och totalt har de donerat 1,3 miljarder kronor sedan 2013. Målsättningen som stiftelsen satt upp är att åstadkomma långsiktigt positiv förändring och bättre levnadsförhållanden genom att investera i människor, samhällen och innovativa ideér.4.3 Övrig fakta (Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet)H&M:s vd, Karl-Johan Persson, har tilldelats  näringslivets pris för Hållbart ledarskap 2016. Han fick priset för sitt tillvägagångssätt att inspirera och utmana modeindustrin inom hållbarhetsområdet.4.4 ResultatanalysMed alla omtalade artiklar i åtanke som finns på sociala medier kan man med stor säkerhet säga att barnarbete har förekommit i vissa av H&M:s fristående fabriker.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out