Site Loader
Rock Street, San Francisco

Adana’da Adalet ve Kalk?nma Partisi’nin mevcut il Ba?kan?
Fikret Yeni’nin yeniden aday olaca?? yönündeki payla??m?n?n ?oku devam ederken,
Adana’da sürpriz bir isim daha adayl???n? aç?klad?…

 

Adalet ve Kalk?nma Partisi’nin ismi en çok gündeme gelen ?l
Ba?kanlar?ndan Adana ?l Ba?kan? Fikret Yeni’nin geçti?imiz günlerde sosyal
medya hesaplar?ndan yapt??? payla??mda, kendisinin yeniden Adana ?l Ba?kanl???na
atand??? ve yap?lacak olan ?l Kongresi’nden Genel Merkez aday? olarak
alg?lanacak ifadeler kullanmas? Adana’y? bilhassa AK Parti çevrelerini
ayakland?rm??t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Fikret Yeni, Adana’da ismi s?k s?k FETÖ ile an?lan, FETÖ’nün
finans kurulu?u olan Bank Asya’n?n avukatl???n? 2015 y?l?na kadar sürdürdü?üne
dair belgeler ortaya ç?kan tart??mal? bir isim. Buna ra?men Yeni’nin yapt???
payla??mlarda, Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n
“tensipleriyle” kendisine AK Parti Adana ?l Ba?kanl???n?n yeniden tevdi
edildi?i iddias? da Adana’da ?ok etkisi yaratm??t?.

Erdo?an’?n “FETÖ ile
en ufak ili?kisi olanlar? te?kilatlara sokmay?n” mealindeki aç?klamalar?
hat?rlat?larak, Yeni’nin yeniden ?l Ba?kan? olarak görevlendirilmesine tepkiler
ç?? gibi büyümü?tü.

“TENS?P”LE ALGI MI
OLU?TURULUYOR?

Adalet ve Kalk?nma Partisi Adana ?l Ba?kan? Fikret Yeni’nin,
sosyal medya payla??m?nda, yeniden görevlendirildi?i duyurusuna Cumhurba?kan?
ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n “tensibi” ifadesini eklemesinin
kar??s?na aday ç?kmas?n? engellemeye ve “Genel Merkez ve Erdo?an’?n aday?”
alg?s?n? olu?turmaya yönelik oldu?u belirtilirken, Erdo?an’?n t?pk? Hakkari’de
oldu?u gibi alternatif adaylara yol aç?lmas? ve demokratik bir süreç sonunda
delege iradesine sayg? gösterilmesi tavr?n? sürdürdü?ü ö?renildi. Yeni’nin
yeniden görevlendirme sürecinden Erdo?an’?n bilgisinin olup olmad??? bir netlik
kazanmazken yap?lan i?lemin yap?lacak olan ?l Kongresi’ne kadar prosedür
tamamlamaktan ibaret oldu?u, Erdo?an’?n, hakk?nda FETÖ iddias? olanlar, örgütle
17/25 sonras? da ili?kisini sürdürenler konusundaki kararl?l???n? sürdürdü?ü
ö?renildi.

F?KRET YEN?’YE GÜÇLÜ
RAK?P: ÖSGE

AK Parti çevreleri ve Adana genelinde Yeni’nin yapt???
payla??m?n ?oku sürerken sürpriz bir geli?me ya?and?. Adalet ve Kalk?nma
Partisi Adana ?l Ba?kanl???’na Lami Ösge de aday oldu. Kamuoyuna bir aç?klama
yapan Ösge, “15 Temmuz gecesi ülkemizin
bekas? için tereddütsüz, korkusuz, yaln?zca Allah’a güvenerek meydanlara
döküldüysek ?imdi de Adana’n?n bekas? için yine tereddütsüz, yine korkusuz ve
yine yaln?zca önce Allah’a güvenerek sonra Aziz Adana’ya güvenerek partimizin
Adana ?l Ba?kanl???na aday oldu?umu kamuoyuyla sayg? ve muhabbetlerimle
payla?maktan onur duyuyorum” dedi.

AK Parti Adana çevrelerinde öne ç?kan isimlerden biri olan
Ösge’nin, 15 Temmuz gecesi, FETÖ ihanetinin ilk dakikalar?nda, “‘Ucunda Ölüm
Dahi Olsa’ Reisimizin Etraf?nda Kenetlenmeye Devam! Tarihin Karanl?k
Sayfalar?na Yaz?lacaks?n?z Alçaklar!” ?eklindeki payla??m? dikkat çekerken, adayl???n?
aç?klad??? metinde yer alan, “Son y?llarda Erdo?an’s?zla?t?r?lmaya çal???lan
Adana’n?n Erdo?an ile yo?rulmu? AK Parti siyaset perspektifini ilk elden in?a
etmek için yola ç?kt?klar?” vurgusunun, AK Parti çevrelerinde ciddi destek
gördü?ü belirtildi.

AVAZTÜRK / Adana

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out