Site Loader
Rock Street, San Francisco

Moskova, Kürtlere takas önerdi iddias?:

“Afrin’i verin, Türkiye girmesin”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Türk Silahl? Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde ba?latt??? “Zeytin
Dal?” harekât? tüm h?z?yla devam ederken Rus bas?n?ndan konuyla ilgili
yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Rusya’n?n RBC haber ajans?, PKK’n?n Suriye uzant?s? olan PYD lideri Salih Müslim’in
dan??man? Sihanok Dibo’ya dayand?rd??? haberinde, Moskova’n?n Türkiye’nin
bölgeye operasyon düzenlemesini engelleme kar??l???nda Kürtlere pazarl??a giri?ti?i
iddia edildi.

Ajansa konu?an PYD temsilcisinin, “Moskova, Afrin’i Be?ar Esad’a ba?l? Suriye
güçlerine b?rakma kar??l???nda, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin harekât
düzenlemesini önleme teklifinde bulundu” dedi?i iddia edildi.

PYD’nin silahl? kanad? YPG’nin de içinde bulundu?u SDF’nin, “Suriye
sorununu çözmeyece?i” gerekçesiyle Rusya’n?n teklifini reddetti?i öne
sürüldü.

Dibo, Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye diyalog Kongresine kat?lmak için
beklediklerini bu süreç içerisinde herhangi bir anla?ma yapmak niyetinde olmad?klar?n?,
Soçi’ye gitmeye, Rusya ile sayg?n müzakerelere haz?r olduklar?n? söyledi.

Bir ba?ka YPG lideri Sipan Hemo ise PKK’ya yak?n bir internet sitesine verdi?i
röportajda, Rusya’n?n kendilerine ihanet etti?ini söylemi?ti.

Associated Press ajans? da daha önce ayn? iddiay? gündeme getirmi?, Rusya ile
PYD aras?nda takas anla?mas?n?n görü?üldü?ünü gündeme getirmi?ti.

Rusya ad?na kimin PYD’ye bu teklifte bulundu?u ise belirtilmedi.

Ankara-Moskova anla?t?

RBC haber ajans?n?n D??i?leri Konseyi uzman? Anton Mardasov ise Türkiye ile
Rusya aras?nda gizli bir anla?ma yap?ld???n?, Suriye’nin nüfuz alanlar?na
bölünmesi üzerinde uzla??ya vard?klar?n? ileri sürdü. Mardasov, Suriye ordusu
ve destek veren güçlerin ba?latt??? ?dlib operasyonunun bu anla?ma ile
ba?lant?l? oldu?unu ileri sürdü

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out